عنوان:داروخانه دکتر رحمانی
وب‌سایت:https://www.rahmanidrugstore.ir
پیش فاکتور سبد خرید
آدرس:داروخانه دکر رحمانی-خیابان مولوی، نرسیده به شهرداری روبروی کلینیک دی بین کوچه 53 و 51
کدپستی:123456789
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب